Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENER VROEGE GODZALIGH. «fr

Worftelen hebt, en onbelemmerder van deeze £,roote en gewigtige zaak kunt werk maaken, het u dan gelegen zal komen, wanneer de zoigen vermeerderd, en de ziel door gewoonte aan Set zinnelijke t'e vaster geboeid zal weezen? - cn zo gij al op het laatfte van uw leven, wanneer de benauwdheid des doods uw hart zal hebben aangegrepen, zo gij u dan al tot God om hulp cn genade wendet , zal hij u dan aanneemen I is 'er niet veel eer gegronde rede van vrees, dot, wanneer gij uwe beste levenskrachten m de zonde verfpiid, en de fchoone gelegenheid che fan u gegeven had om u voor de eeuwigneid voor te bereiden, misbruikt zult hebben om Hem te tergen door het verachten van zijne gunst, en het venrappen zijner Wetten, Hij dan met eene levenloze godsvrucht, die alleen uit benauwdheid geboren word, niet zal te vrede zijn? — maar wat zeg ik daar al? — ach! wie weet of gy Wel ooit in zulk een geval zult komen?—-- Misfchien is u, gelijk u nu eene vroege Godzahgheid wordt aangepreezen, ook eene vroege dood befchooren! misfehien zult gij op dien tijd, waar op gij nu heimelijk rekening maakt, al in de eeuwigheid weezen, en durft gij dan nog om uitfiel denken? — ach! God bewaare u voor zulk eene onzalige dwaasheid, dat gij zo den dood, de hel en het verderf te gemoet loopen, en net

leven,

Sluiten