Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. LX XXI.

G E L IJ K H E 1 D, V R Ij H E ID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Befluicen van het uitvohrenö

bewind der bataafsche republiek, behelzende de instrtjciis yovr de commissarissen tot de Administratie der finanticn in dé voormaalige Gewesten. GenomeA op Vrijdag den 22. Februarij 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffchè Vrijheid.

leader gedelibereerd zijnde op het Decreet van hec Vertegenwoordigend Lighaam van den 15. Januari]' L 1. onder de Notulen van dit Bewind van den 18. daaraanvolgeKden N°. 1. gemeld, betrekkelijk de adminittratie der voormaals Gewestelijke Finantiën, en dé orde welke ten dien opzichte bij de introduélie der' Departemerrfaale Beftuuren zal plaatsgrijpen, tot zod lange de nieuwe Belastingen zijn ingevoerd; en in achting genomen zijnde, dat, daarbij, ouder andereni is bepaald, dat bij vernietiging der thands nog beftaande Gewestelijke Beftuuren, 'ter piaatfe waar thands de zetel der Finantiëele Beftuuren is, de gemelde adminiftratje van 's Lands Finantiën, en de zó 3 voor de ilipfte obfcrvantie der Wetten, daartoe be-a trekkelijk, zal worden toevertrouwd aan zoódaanige Commisfie, als, daar toe, .expresfelijk benoemd en gequalifkeerd zal zijn ; En voords, dat deezé Commisfie in die Gewesten, daar zulks, tot hieitoe, door da Adminiftrative Beftuuren, of eene Commisfie uit dezelven gefchiedt, zal uitoefenen de judicatuuie over 's Lands Middelen, in zoo verre dezelven niet zijn ges bragc onder eene nieuwe Adininittratie; alles op zoo.

1 daa-

Sluiten