Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N» LX XXV.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataafsche

republiek, wegens het doen eener algemeene Inzameling van Penningen, op den 10. April eerstkomende, ten behoeve der geenen , "Welke door de

jongfte Overftroomingen noodlijdend zijn geworden. Gearrefteerd den 11»

Maart 1799. Het vijfde Jaar der

Bataaffche Vrijheid,

H et uitvoerend bewind der bataaf"

sche f; epubliek, doet te weeten :

Dat het Vertegenwoordigend .Lighaam, op de wijze bij de Staatsregeling vastgefleld, overwoogen hebbende: Dat, hoe lofwaardig het menschlievend voorbeeld der braave Burgerij van tVeesp ook zijn mo^e, welke eene aanzienlijke ïbrame, in zeer korten tijd, binnen haaie Gemeente, ingezameld, ter befchikking van het Vertegenwoordigend Lighaam, gefield heeft, om , in den oringenden nood , aan de Ongelukkige Slagtöfters der aangerichte verwoestingen, te voorzien ; en hoe edelmoedig en der Bataaffche Natie waarlijk eer aandoende, het voorftel en aanbod ook zijn moge, zoo van Beftuurders van het Haagfche Departement der Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen, welke zich gaarne hebben willen belasten met het inzamelen en ontvangen van Liefdegaaven van hunne Stadsgenooten, ten einde daar uit, op eene gefchikte en zekere wijze, eene fpoedigehulp te verfchafFen, als van andere Burgers, op onderfcheiden Plaatfen deezer Republiek, welke een gelijkfoortig voorftel aan hunae Medeburgers gedaan hebben j —• de liefdaadigheid

wei»

Sluiten