Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

zijn, hunne Onder-Officieren en Officieren, en desze wederom hunne Superieuren, in alles wat den Wapendienst betreft, ftiptelijk, en zonder eenige tegenfpraak, te gehoorzaamen, en eene volftrekte Militaire fubordinatie, geduurende den Dienst, in acht te neemen.

Art. 3.

Hoezeer niemand, zoo lang hij onder de Wapenen is, de gegeeven order van zijn Superieuren in den Dienst, mag beöordeelen of weigeren naar te komen, en even zoo min zich tegen ontvangen correctie mag verzetten , maar gehoorzaamheid zijn hoofdpligt is, zal niettemin ieder gewapend Burger bij den Capitein van zijne Compagnie, en aldaar geen voldoening krijgende, hij de Raaden van Adminiftratie en Discipline, zoo dra hij uit de Wapenen zal zijn gekomen , zijne bezwaaren mogen inbrengen, die dezelven zullen beöordeelen en daar over uitïpraak doen. Art. 4.

Alle infubordinatie, ongehoorzaamheid en andere misdrijven, in den Dienst begaan, zullen door de Raaden van Adminiftratie en Discipline, met Huisarrest, Provoost, Degradatie en Casfatie, worden geftraft, overëenkomftig een Reglement van Discipline, voor de plaatfelijke gewapende Burgermagt, op voordragt van het Uitvoerend Bewind, door het Vertegenwoordigend Lighaam gearresteerd. Art. 5.

Hier toe zal bij eiken Raad van Discipline, door het Uitvoerend Bewind, op voordragt van den Raad van Adminiftratie, een Auditeur- Militair, in den rang als bij de ftaande Armée, worden aangefteld, die voor zoodaanige Raaden, ingevolge de Wet, recht voor begaane misdaaden zullen moeten yorderen. Deeze Auditeurs-Militair zullen van den perfoneelen Dienst, zoo wel als van de voor de beveiliging op de algemeene belasting gefielde verhooging, bevrijd zijnen daarenboven jaarlijks, voor elk Bataillon, waar zij de voorzeide funfiie waarneemen, als Tradement genieten vijf honderd guldens, zonder voor Vacatiën, Schrijfloonen, of onder welke benaaming anders, iets, «e mogen in reekening brengen.

Ast.

Sluiten