Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N», 51.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

. ■ PUBLICATIE wegens den invoer van stijfsel en iiairpoeder. . Gearr.efteerd den 13. Junij 1795. Het eerfie Jaar der Bataaf]che Vrijheid.

onkels representanten van

het volk van holland, allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap; doen te weeten:

Alzoo ter onzer kennisfe gekomen is, dat, door de fchaaisheid en duurte der Graanen, ook de prijzen der Stijflel en Hairpoeder, rot éene enorme en voor. beeldeloose hoogte geklommen zijn; en het te verwachten is, dat, zoo daar in niet ten fpoedigften werd voorzien, dezelve nog dagelijks hooger zullen worden.

ZOO IS HET, dat wij daar aan willende te gemoet komen, na ingenomen advijs van ons Committé van Koophandel en Zeevaart, hebben goedgevonden bij alteratie van het 14. Art van de Ordonnantie op het Gemaal van den i. December 1790, van nu af aan, en tot den 1. Odobcr deezes jaars, te permicteeren bij deeze, den invoer van Stijffel en Hairpoeder buiten de Vereenigde Provintien of het resfort van de Generaliteit gemaakt; edoch niet anders dan onder de volgende bepaalingen:

Voor ecru, dat dezelve niet zal mogen worden gevuurd of gelost, voor dat die door den geenen

welke

Sluiten