Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 75.

V R IJ H E I D, G E L IJ K H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, tet prolongatie van den eersten termijn wegens het betaaley in de geforceerde geldnego* t 1 a t 1 e. Gearrejïeerd den 20. Augustus 1795* tiet eer ft e Jaar der Bataaffche Vrijheid.

provisioneels representanten van

het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren kezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten: Dat wij uit fommige bij ons ontfangen berichten, in ervaaring zijn gekomen, dat naar" alle waarfchijnclijkheid eenigen onzer Medeburgeren, niettegenftaande zij, ingevolge onze Publicatie vao den 17'. Julij laatstleeden, notoirlijk verpligt zijn, zes ten honderd van hunne Bezittingen, ten behoeve van den Lande, op te brengen, en niettegenftaande zij een derde gedeelte van het zelve furnisfement reeds voor of op den 15. deezer maand, hadden behooren te voldoen, nochtans daar van in gebreke zijn gebleeven, het zij dezelven zulks hebben nagelaaten, door niet genoegzaam overreed te zijn van de algemeenheid der verpligting,_van allen en een iegelijk, om in deeze geforceerde Geldncgotiatie deel te neemen; het zij dezelven door bijzondere bedoelingen, fchandelijke veronderftellinsen, of ftraf•baare kwaadwilligheid zich van de voldoening luujner

ver-

Sluiten