Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OELIÏKH EID, VRIJHEID» BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staat en Generaal, bij welke pramien gefield worden op het aanhouden van deserteurs. Gearrefleerd den 26. Juni] 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrijheid*

De 8taaten osnï. Les etats c.enb;

raal der vkrkrnig- rauxdes provincei d s nederlanden, al- unies * tOUS ceUX qui

len den geenen die deezen les prefentes verront Salu

zullen zien of hooren lee- & Fratermti. Savoir fat-

zen. Heil en Broeder- fins, comme tl eft parve-

fchap, doen te weeten. nu H notre conmijjance

Alzoo ter Onzer Kermiste que nonohfiant notre Fu»

is gekomen, dat niet te- blication precedente contre

genftaande Onze voorige hdefertion dans /' Ar mie

Publicatien tegens de De- de notre Repubhque, cette

fertie onder de Militie van defertion augmente par con-

den Staat geëmaneerd, de- tinuathn au heu de de-

zelve onder de Armée van mintter, & que les catsfes

den Staat, in plaats van te Publiques Joufrent une

verminderen, hoe langer perte conftderable parceque

hoe meerder toeneemt, en les Defertèurs emportent

dat door het mede neemen avec eux Chevaux, Ar»

der Paarden, Geweeren, mes, & autres Equipa-

Wapenen en verdere Equi- gei, & conjiderant que

pagien, 's Lands Kasfe ten nous avons deja voulu pre-

fterkften wordt benadeeld; vcnir par nétre Publicam daar Wij reeds bij Oa- tton du de ce mois la

ze

Sluiten