Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°, 8e*

VRIJHEID, GELIJKHEID^ BROEDERSCHAP.

PUB LICATIE, wegens het vernietigen van het Collegie Van den hoogen raad. Gearrefteerd den 30. September 1795- Het eer ft & Jaar der Bataaffche Vrij' held.

D e pro visioneele representanten van

Het volk van holland, r.ïlen den geénen. die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfebap, doen te weetcn:

Dat wij tot menagement van 'sLands Finantien, e.\ teffens tot bekortinge der Proccsfen, welker vermenigvuldiging niets anders dan ten nadeekn der Maatschappij, en van de goede Ingezetenen is (trekkende, ■allezins dienftig geoordeeld hebbende , het Collegie vaö den Hoogen Raade te vernietigen, en onze gedagten en' confideratien ter dier zaake aan de Prpvifiofie^lé Reprasftntanten van den Volke van Zeeland hebbende opengelegd, dezelve daar omrrent met 'ons hebben ingeftemd, en vervolgens door hunne Gecommitteerde;'! ■met de onze in onderhandeling zijn getreed--n over de wijze hoe zulks te executeeren; — de zriaken thans nog voor den gemelden Iliogen Raade licispendent te doen termineeren, — en het geen van de particuliere1 competentie van dien Raad was, voor het vervolg aan den Hove van Holland en Zeeland te demandeeren. — Met dat gevolg, dat door Gecommitteerden van ons en van de voornoemde Provifioneele Keprêeleiuaiiter»

13

Sluiten