Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

het Hof van Holland voortam zou le wijzen hii arrest. J

5-

En zullen ook alle interjectfen van Appel of Reformatie, welke ten opzichten van zoodanige Senrentieri ol Dispofitien mogten zijn gefchied aan het Collegie van den Hoogen Raad, kunnen en mogen worden geprolequeerd voor de voorzeide Comraisfre zonder dat daar toe eenige nadere interjectie zal noo<Hg zijn.

6.

De-voorzeide Commisfie zal ook in alle de voorgenoemde zaaken mogen verleénen de Claufulen van Reliëf, of Brieven van Requesten Qvil tegen den laps van eenige fatalia of andere judicieele ■verzuimen piitsgaders fubftantieele Relievcn, o;n te dienen voor dezelve Commisfie in de zaaken aldaar litispendent.

Doch zal de voorzeide Commisfie zich niet mogen hemoeijen met eenige andere zaaken, van welken aart ©f natuur ook dezelve zouden mogen zijn, welke niet in de voorzeide termen komen te vallen; ook zelfs niét, fchoon dezelve mogten fpecteeren eenige Eeden, Mini>ters of Suppoosten van dezelve CommFsfie, ett zal dezelve integendeel alle verzoeken ter contrarie gedaan , terftond,'moeten wijzen van de h;md zonder zich daar meede eeqigziqs te mogen occl:peeren.

8. v

Zoo als ook dezelve Commisfie geenzins zal mo^en decerneeren eenige willige Condemnatièn, dan alleenlilk ingevalle het ver/.oek van condemnatie bereids voor den Hoogen Raad ware gedaan, en alzoo efftxtivelijk ter deliberatie van dat Collegie ware seWW, of ook anderzins, wanneer de willige condemnatie moge zijn gefiipulecid, bij eenig Verbaal-Ac€0ïö? Y9QÏ cue. van den Hoogen Rnad, of ook voor

die

Sluiten