Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 87.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

P UB L IC AT IE , behelzende eene Alteratie en Arapliatie, van het Placaat van 6. Maart /. /. Gearrefleerd den 7. October 1795. Het eerfïe Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De n ovisioneele representanten van

het volk van holland, ailen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen tc weeten:

Dat wij in overwceging genomen hebbende de bejÉwaaren door de Gedeputeerden van het platte Land, omtrent het 6de en 7de Art. van het Placaat van 6? Maart 1795, betreffende de Heerlijkheden geëmaneerd, en confidereerende, dat het noodig zoude wezen, ook eenige nadere uitlegging en bepaaling aan het 11de en 12de Art. van het voorz. Placaat te geeven, ten nutte van het Volk dienftig oordeelen, dezelve 6, 7 , 11 en 12de Art. van gemelde Placaat te amplieeren, en voor zoo veel des noods te altereeren, gelijk wij dezelve altereeren en amplieeren bij deeze, invoegen als volgt.

Bij Art. 6.

Dat de afgezetten Ambtenaaren binnen deeze geheele Provintie, voor zoo yeel zij de Ambten, waar van

zij

2<7

Sluiten