Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 31

wenden, tot het verwerven der Toeftem- lxxxv. ming deezer Stad, aan welker Regeering boek.

ook uit naam der Staaten een Brief kwam,

dezelve onder 't oog brengende, de zwaa-1759. re en buitengewoone ongelegenheden, onvermydelyk te wagten uit gebrek van de noodige Toeftemminge tot het doen der Verpagtingen, waar van de tyd zo naby op handen was. — De Gezwooren Gemeente , op dit ftuk vergaderd, bragt een bewilligend Befluit uit, zo verre de Verpagting van de Middelen voor het Gewest betrof ; doch belangende de Stads laften bleeven zy by hunne voorheen gedaane Verklaaring , en zouden zich, des aangaande met de Magiftraat niet in laaten, veel min daar in toeftemmen, zo lang deeze niet voldaan hadt aan den jongst gedaanen eifch. In dit antwoord nogmaals met de vryheidlievendfte taal fpreekende ; „ Hoe", laaten zy zich onder andere hooren: „ hoe zou de Gezwooren Gemeente „ het voor god, die de Geever en In„ fteller der Vryheid is, of voor de Bur„ gers en Naakomelingen, kunnen verant„ woorden, dat zy, met verlaatinge van „ hunne aloude Regten , Privilegiën en Eminentien, zich onderwerpen zouden „ aan eene onafhanglyke Regeeringe van „ de Magiftraat, die, door het ftaande „ houden van dat zogenaamde Reglement, „ met de daad bewyzen te vermeenen, de Wetten, Regten, en Coftumen der „ Stad te kunnen voorbygaan ? Enhoezul„ len de Leden der Gezwooren Gemeen-

„ te,

Sluiten