Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 94.

GE LIJK HEI I), VRIJ HEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, ■wegens de vernietiging van den Colonie-raad, enz., en de Aanftelling van het coMMiTTé

tot DE ZAAKCN VAN DE coloNIEN EN BEZITTINGEN op DE kust VAN cuinea EN IN AMERICA. Gedrrefleerd den 23. October 1795. Het eer/ie Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D, etaa ten generaal der verhevigde

Nederlanden. Allen den geenen die deeze zullen zien ofhooren leczen, Heil en Broederfchao ! doen te weeten: dat Wij noodig hebben geoordeeld te vernietigen den tegenwoordigen Colonie-Raad, Sociëteit van Surinamen, en de direótie van de Colonie de Berbice, en in derzei ver Plaats aan te ftellen een Committé tot de zaaken van de Colóniên en Bezittingen op de Kust van Guinea en in America, dewelke züne Ziftingen in den Haage zal houden, wordende 'alle en een iegelijk, die dit eenigzins zoude mogen aangaan, hiervan gewaarfchuwd, en des noods gelast, om ;icn voortaan aan gemelde Committè tot de zaal-en va > .' Golonien en Bezittingen oj> de Kust van Guinea en in

Am'*

J>5

Sluiten