Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 25

van dezelve te aanfchouwen, welhaast had- lxxxix. den eenige het genoegen om die Vreugde- boek.

bedryven, te hervatten, als de Erfltadhou

der dezelve met een bezoek vereerde. Ley- 1766. den viel dit eerst ten deele, werwaards zich zyne Hoogheid, op den vyf- en- twintigften van Grasmaand, vervoegde vergezeld van den Hertog van Brunswyk, en verder aanzienlyk gevolg. De Magiftraat der Stad, en de Leden der Hoogefchoole, befchikten alles wat tot voorkoming van Ongelukken, en ter llaatlyke Inhaalinge, kon dienen, 't Losfen van 't Gefchut, het luiden der Klokken, het Klokkenfpel, en Trompetten gelchal, kundigden de naaelering van zyne Hoogheid aan. Plegtig waren de begroetingen op het Stadhuis, zo van de Regeering als van de Hoogleeraaren, en de Kerkenraaden derProteftantfche Gemeentens. Deels door de gefchaardeBurgerye, deels door de in orde gefchikte ryen van de Studeerende Jeugd heen, ge-« fchiedde de optocht na de Gehoorzaal van 's Lands Hoogefchool , eenigen uit de laatstgemelden betuigden onder den weg, by monde van den Heer boreel,_ het genoegen van alle de Leden der Hoogefchoole , over dit bezoek. DeJHoogleeraar andreas weiss, die zyne Hoogheid eenige Jaaren in verfcheide Weetenfchappen onderweezen hadt, hieldt eene Redenvoering, waar in 's Vorften bekwaamheden, op den trant der Redenaaren werden voorgefteld, waar naa de Hoogleeraar AD&ianus van roijen, beroemd B 5 we-

Sluiten