Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 65.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE , tegen de sluik er ij en van 's Lands Gemeenc Middelen. Gcarre* fleerd den 28. Juli) ^79S' Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D, provisioneels representanten vam het votK van holland, allen die deezcn zullen leezen of hooren leczen, Heil en Broederfchap, doen te weetcn:

Dat wij met zeer veel leedwezen in ervaaring gekomen zijnde, dat 's Lands Gemeene Middelen federt eenigcn tijd merkelijk afneemen en verminderen, en overtuigd, dat zulks, onder anderen ook moet tocgeichreeven worden aan de verregaande flnikerijen , die in dezelve, en voornamentlijk in de Middelen van hee Gemaal, Wijnen en Brandewijnen, met opgeheven hand, en refiftentie zelfs aan die geene, welke gefteld zijn om dezelve te beletten, worden gepleegd. 1 ZOO IS HET, dat wij bij deeze alle Ingezetenen en allen, wie dezelve ook zoude mogen wezen, ten ernft.igft.en vermo.anen alle fluikerijen waar door 's Lands inkomften, welke tot onderfteuning van het zelve zoo hoognoodig zijn, worden verkort, na te laaten, of daar aan eenigzins de hand te leenen, veel min die geenen, welke gefield zijn die flnikerijen tegen te gaan, te trachten te corrumpeeren, of te molesteeren, het zij met woorden of daaden, op poene conform de Ordonnantiën en Publicatien op 's Lands gedeelte Middelen geëmaneerd, en in het bijzonder volgens

Sluiten