Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke het inwisfeleh van Franfchë assignaaten tegen Provintiaftle of andere recepissën, enz. -wordt opgeheven. Gearrefteerd den 3. Augustus 1795* Het eèrfle Jaar der Bataaf* fche Vrijheid,.

provisioneels representanten van

het volk van holland, Allen den .geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten:

Dat wij, bij onze Publicatie van den 4. Februarij deezes jaars, om de Franfchë Armée zoo veel mogelijk te gerieven, terwijl derzei ver individueele leden hunne betaaling alleen in Asfignaaten ORtfangeridè'j buiten ftaat waren de noodwendigheden, die zij behoeven, anders dan met Asfignaaten te betaalen • en om tevens voor te komen de nadeelige gevolgen * welke uit den omloop der Asfignaaten, voor dc Ingezetenen zouden proflueeren; eenige bepnalingert en fchikkingen, zoo ten opzichte van den ontfangst, als van den cours, en de inwisfeling van dezelv'en, hebben vastgefteld.

Doch, dat het gedeelte der Franfchë Troupes, het welk binnen deeze Republiek nog eenigeri tijd zal Verblijven, in de foldij en dienst van deezen Staa,d overgenomen zijnde* nu voortaan met_ klinkenden Belde betaald zal worden; terwijl de overige Franfchë

■ i roti*

Sluiten