Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cehsuden den 31 May 1 47*. 29

de leere van Jezus, als den eenigen Mesfias, re verliezen.

Staat 'er Ps. LXIX. 10. ik yver my fchier ter. dood om uw huis; het beteekent: ik ftel zoo veel , belangs in de behoudenisfe van uwe wooning, o , God! dat, wanneer ik dezelve zie ontheiligen, , de drift of de begeerte, die ik in my gevoele dat ; het niet gefchiede, my vermagere, en van ver, driet doe kwynen,

Eindelyk,wanneer 'er in de H. S., zelfs van verkeerden yver, gemeld ftaat, dan heeft het woord, daar toe gebruikt, aldaar de zelfde beteekenis. By voorbeeld! als Paulus van de Jooden zegt, zy yveren om God maar met onverftand, Rom. X. 2. Hy meent daar mee, dat de Jooden wel zeer veel belangs in de verdaadiging van Godseere Helden, en derhalven dezelve zeer begeerde: maar dat zy door onkunde iets. voor daar toe dienftig, hielden, het geen 'er niet toe dienen kon.

Dus blykt dan genoeg, dat yver geboren word! ïn de menfchelyke ziel, wanneer men zeer veel belangs in eene zaak fteltjen dat de yver zelf is eene by uitftek fterke begeerte tot een zaak (het zy, dat zy verkreegen, of dat zy van ons geweerd worde.)

(£) Nademaal nu het Bidden tot Godmilmt, dat men God om hulpe verzoekt; of 'tgeen op'tzelfde uitkomt, dat men wenscht dat God ons byftaa: zoo volgt, dat yverig Bidden in ons geboren word, wanneer wy zeer veel belangs ftellen in de zaak, waar in wy wenfchen dat God ons helpe; en dat yverig Bidden zeifis, by uitftek fterk begeeren of wenfchen, dat God ons byftand biede, om ons ons oogmerk te doen bereiken.

(II.) Zoodanig eenen Yver nu eifcht God by bef Gebed.

Mo-

Sluiten