is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee- en dertig bedestonden, verhandelende den aart [...] van het gebed [...] met toepassingen, dankzeggingen en gebeden naar de merkwaardige omstandigheden van [...] de jaaren 1747 en 1748.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a34 XI. BEDESTONDE

de Vader en Moeder van hec zelve niet eerder gedood wierden, voor dat dit in de weereld kwam ? Heef: God dan mat reeds van den beginne zorg gedragen voor het leeven der dieren ? En kunt gy u diets maaken , dat God gééne fchikking gemaakt heeft om dit mosje, dat in 't wild en zonder iemands befcherminge fchynt heen te vliegen, zoo lang by het leeven te bewaaren, tot dat dit diertje weeder voldaan heeft aan het pogmerk, waartoe de Heer wilde, dat het op de weereld zoude koomen?

fW) Voorts: God is niet alleen de oorzaak van het eerfie bedaan deezer wyze fchikkinge, maar Hy is ook de oorzaak, dat zy nog in weezen blyve. Alles hangt van Hem af.

Gelyk de weereld, en alles wat in de weereld is, door den Heere by de fcheppinge het bedaan ontvangen heeft, zoo is de onendige werkdaad van Zynen beduitenden wil ook de eenige reeden, dat de dingen deezer weereld, en de orde deezer weereld, by het bedaan blyven. Hunne geduurige veranderingen, (getuigen van hunne endigheid)béwyzen genoeg, dat zy ook nog heden konden niet zyn; dat zy in het niet konden te rug vallen. De waare reeden, dat zy nog teegenwoordig bedaan, is niet in hen, maar alleen buiten hen, in Gods beflukenden wil te zoeken.

God, bygevolg, heeft niet alleen reeds van den beginne voor allé Zyne fchépzelen, zelfs voor het geringde vogeltje, gezorgd: maar Hy beoogt en bevordert nog heeden zelfs, zoo veel als met Zyne waarheid eh overige deugden bedaanbaar is , den wéldand van alle de leden Zyns huisgezin, van alles , wat Hem toebehoort.

Hierop oogt onze Zaligmaker, wanner Hy zegt: Koojt men niet twee musfehen om éénen penning?

■ N-og-