Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden den i May 1748. 523

Onze Heiland was Gods Zoon. Hy was in ftaat, aan en door zyn lighaam, blyken te geeven van Zyneverheevenheid boven alle andere menfchen. Edoch, zo Hy dit gedurig gedaan had, dan zou Hy gewislyk aan het groote oogmerk van Zyne komfte niet hebben kunnen voldoen,- Hy zou ons niet door lyden met God hebben kunnen verzoenen. Hierom droeg Jezus een lighaam om, gelyk wy,menfchen. Hy is in alle dingen (behalven de zonde) en dus ook in het aanneemen van vleesch en bloed zynen broederen gelyk geworden.

Maar het was evenwel noodig; dat Hy intusfehen blyken gaf; wie Hy was. Ten dien einde liet Hy eens op den Berg aan drie van Zyne jongeren _ zigtbaare teekenen van de in Hem woonende Majefteit zien; opdat zy des te meerder teegen de ergernis aan Zyn perfoon en kruis zouden gewapend worden. En gelyk een vrolyk en opgewekt gemoed op het aangezicht van iemand veeltyds ftaat te leezen: zoo blonk ook Zyn aangezicht als de Zon; en daar ging een zoodaanig licht van Zyn lighaam uit, dat Zyne Kleederen zig van weegen die helderheid en glans zoo wit vertoonden, als de fneeuw. (Matt; XVII. 2. Mare. IX. 3.)

Dit nu gefchiedde (volgens het verhaal van den Euangelist Lukas ) toen hy bad. Het vuur vertoonde zig ook gevoegelykst toen naar buiten, toen het in Hem by zyn Gebed heevigst gloeide.

Kwam 'er nu by het Gebed zulk een glans over het gantfche lighaam van onzen Heere: hetverwondereuniet, dat onze Gebeden een helderen gloed verfpreiden over onze zielen, daar de Gebeden eigentlyk gefprekken der ziele met God zyn.

Ik zal Ulieden teegenwoordig , in verwachtinge van Gods zeegen, dit wat naadcr voordraagt, en vertoonen het groote nut, dat onze zielen uit onze

Jmee-

Sluiten