Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VR Ij HEID* BROEDERSCHAP.

PÜÈLICJT1È der Staatëfi Generaal, bij welke het ëewind Nederlandfche Oostindifché Compagnie wordt vernietigd w deszêlfs plaats een com-

MlTTé TOT DEN OOSTINDISCHENi

Handel en bezittingen wordt aangefteld. Gearréfleerd den 04. December 179$. He; eerfie Jaar der Bataaffche Vrij* heid.

D K STAATEN GENERAAL d e ft VtftttENiGÖtt Nederlanden; allen den geenen die deeze zulleri zien of hcoren leezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten: dat wij, in deliberatie genomen hebbende de Propofitie der Provifioneele Reprafentanten de* Volks van Holland, van den 15. September deezeS jaars, bij onze Refolutie van den 16. November laatstleeden hebben dienftig geoordeeld, onverminderd het Oftroij door ons aan de Verëenigde Nederlandiche Oostindifché Compagnie verleend, het tot hier toe plaatshebbend Bewind over gemelde Maatfchappij iflet den 1. Maart 175(6. te vernietigen* en alle deszelfs Leden, Ministers en beëedigde Hoofd-Participanten te ontflaan, gelijk mede alle deszelfs Ontfangers, Boekhouders, Commifen , Suppoosten, eri alle verdere Beambten en Dienaaren hoegenaamd * filet last

aoeh«

Sluiten