Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. i24.

V R IJ H E I D, GELIJKHEID» BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE tegen hes verblijf binnen deeze Provincie van de zoodanigen, welke behoord hebben tot het oranjèrassemblement. Gearreft'eerd den 16. Januarij 1796'. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid*

provisioneels representanten- va!Ï.

het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en, Broederfchap ! doen te weeten i

Dat wij ïr.et het ge vöeligfte (leedwezen hebben vernomen, dat verfcheiden Ingezetenen van deeze Republiek, daar onder ook eenige Inwooners van deeze Provincie i en met verzaaking van derzei ver dierbaarfte verpligtingen jegens het Vaderland, zich naar buiten 's Lands begeeven, en aldaar dienst genomen, of zich geëngageerd hebben onder de Troepes, verzameld geweese zijnde onder dè ordres of het commando van eeneit der Princen van Orange, of van derzelver gernagtigda. Officieren van het zogenaamde Oranje Rasfemblement $ met het ftrafwaardig oogmerk, ora wanneer zich daar toe eene gunftige gelegenheid mogce aanbieden, da Wapenen te keeren tegens den Scaat, ten einde da aldaar thans plaats hebbende order van zaaken en be* ftuur, ten gevalle van het Huis van. Oranje, en de geenen, die aan het zelve zijn toegedaan, met geweld, jia zelfs ten kosten van het bloed hunner Medeburgers öin te keeren, en alzoó deeze Gewesten bloot te Helft

Sluiten