Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

ineeren der Vergadering, waaraan het Provintiaal Beftuur van Holland zal worden toevertrouwd.

2.

Deeze Leden zullen verkoozen worden door Kiezers , bij de Stemgerechtigden in derzelver Grondvergaderingen te benoemen.

j-

De dertig Grondvergaderingen der Stemgerechtigden uit vijf honderd Zielen, waarin ieder Diftriét, nu onlangs tot de bijéénroeping der Nationaale Vergadering verdeeld is, zullen elk één Kiezer, en dus te famcn dertig Kiezers opleeveren, tot het verkiezen van eén Lid voor het Provintiaal Beftuur.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de Stemgerechtigden en derzelver werkzaamheid.

4-

Stemgerechtigden zijn alle Burgers, die twintig jaaren bereikt, en geduurende het jaar voor de ftemming, in Holland, hunne vaste woonplaats gehad hebben.

Deeze bepaaling echter, van het jaar inwooning, fluit niet uit de Burgers, die om heerschzucht en geweld hun Vaderland verlaaten hebbende, daar in zijn terug gekeerd, en weder hunne vaste Wooning in Holland genomen hebben.

5-

Ieder Stemgerechtigde zal zijne item in eigen Perfoon uitbrengen, ter plaatl'e, welke voor de Stemgerechtigden van hunne vaste Woonplaars bepaald zijn; zullende de Guarnifoenen niet voor de Woonplaatfen der Militairen gereekend worden, ten zij dezclven tevens hunne vaste Woonplaats zijn, en zullen de Militairen tot Nationaale Regimenten behoorende, alleen recht van {lemming hebben; doch om dit Stemrecht uit te oeffenen, hunnen post niet verlaaten, of zich uit hunne Guarnifoenen naar hunne vaste Woonplaats begeeven mogen.-

'i

Sluiten