Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxiv VOORBERICHT.

r.oeg in voorraad verkrygen, om in eenige Jaaren naar geene andere middelen te behoeven om te zien.

Deeze Heeren, dié zo yverig werkzaam zyn ter bevordering van de kundigheden in de Zeevaart, en welker onderneemingen het my altyd zeer aangenaam zal zyn, naar myn geringe kragten, te mogen kunnen onderfteunen , hebben insgelyks de noodige verklaaring hunner Tafelen in 't licht gegeeven en afzonderlyk, in eene zeer fraaije Verhandeling, het gebruik daarvan aangetoond in het vinden der Lengte op Zee door de Maans Afftanden.

Het Ed. Mog. Collegie, in wiens dienst ik my bevinde , het welk van Honden aan de heilzaame oogmerken van het Collegie te Amfterdam gepoogd heeft te volgen , en tot daadlykheid te brengen, heeft my in Haat gefield , om allengskens meer en meer , tot bevordering onzer Zeevaart, • het welk ons aller gemeen doelwit is, met de voorfz. Heeren te kunnen medewerken ; door my te gelasten om , als Correspondeerend Lid van hunne commissie , de onderfcheidene deelen daarvan, te helpen uitvoeren , en alle deeze werkzaamheden inzonderheid van dienst te doen zyn voor de ZeeOfficieren, welke aan ons Collegie verbonden zyn.

I N-

Sluiten