Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MjNI FE S T tegen feNcEland. Gedrrefteerd den 2. Meij 1796. Het tweede Jaar aer Ba* taaffche Vrijheid*

£>ë nationaals vergadering, re p re s e nteerende het volk van nederland,

D e Bataaffché Natie vindt zich èndermaal door hét Rijk van Groot - BrittaHnien onrechtvaardig aangevallen éh heeft de wapenen opgevat: — Dat verongelijkt, verdrukt, vertrapt, onder fchijn van vriendfehap gepïonderd Volk, door de vrijheid bezield en aangevuurd, en voor het eerst zedert zoo langen tijd adem haaiende, herneemt de oorfpronglijke veêrkragt van zijn braaf en dapper karadter, heft het hoofd moedig op en zal zich niet langer door nijdige nabuuren in zijnen welvaart laaten ondermijnen; het zal zich niet langer in het ftóf laaten v'ertreeden, en een fpeelbal zijn van eerlooze en heerschzuchtige Ëngelfche Staatsdienaars, die door den glans van geroofde fchatten het zich vrij waanend Ëngelfche Volk de oogen verblinden voor dc gruwelijke rampen, die zij Europa en het Menschdom.berokkerkl hebben; het zal zijne rechten verdedigen, zijne ohafhanglijkheid handhaven, en het Vaderland van deu gedreigden ondergang redden!

Kan Europa nog twijfelen of de Bataaffché RèpiU bliek met recht het zwaard uit de fchede hebbe getoogen, of zij tot ccrie rechtvaardige zelfverdédigiHg genoodzaakt worde? Kan Europa nog twijfelen, O? Nederland door de verderflijke Staatkunde Van" dac

Sluiten