Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< B >

looze raadflagen van deszelfs Vijanden, die deeze Republiek eerder wilden vernielen dan haar vrij te laaten worden. Toen de Rivieren door de vorst eenen overtogt toelieten, dreeven de dappere Franfehe Troupen de Engelfche benden zoo fnel voor zich heenen, dat zij geen tijd hadden om hun helsch ontwerp ten uitvoer te brengen ; zij vlugteden , maar tcekenden hunnen weg met de fpooren van brandftiebting en plondering; niets dan hunne overhaaste en fnellen aftogc reddede de Republiek van eene totaale verwoesting. Men zag weldra het ongewoon fchouwfpel van Burgers van alle partijen hunne armen naar de Overwinnaars, als naar hunne eenigfte Verlosfers, uittrekkende; men zag Bondgenootfchappelijke Troupen pionderen en verwoesten, en zij, die men Vijanden heette, de alfem.e;-,e en bijzondere Eigendommen eerbiedigen.

Aldus wierd Nederland van zijne gevaariijkfte Vijanden verlost: de Stadhouder verliet laaghartig zijn Vaderland en zijne. Vrienden , en zocht eene fchuilplaats bij den Engelfchen Koning: de Standaard der Vrijheid wierd hier alom geplant, terwijl hec Bataaffché Volk door de Franfehe Republiek tot een vrij Volk verklaard en in zijne oorfprong'ijke rechten herfteld wierd.

Het Britsen Minifterie, woedend dat deeze Republiek nog aanwezig, en echter niet in zijne magt was, trachtede haar ten minflen op eene andere wijze te bederven door derzclver aanzienlijken koophandel geheel te ruïnceren. Meer dan honderd meest rijk geladen Schepen, die, het zij om tegenwind, hetzij uit voorzorg, de wijk in Engelfche Havens genomen hadden, benevens verfcheiden Nederlandfche Oorlogfchepen wierden onder embargo gelegd, onder voorwend,-

m

Sluiten