Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 160.

1 GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio-

naale vergadering, Waaf

bij alle terugkeerende uitge-» weerenen worden genoodigdt Zich aan de voorz. Vergadering te adresfeeren. Ge'drrejleerd den 31. Mey 1796, Het twee dg Jaar der Bataaffche Vrijheid-

11

JSz natioNaale vergadering, repr^esen-

teerende het volk van nederland, allen

den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap!

Alzoo Wij met een billijk medelijden zijn aange-t daan, over den ongëlukkigen toeftand, waar in fom« mige onzer Landgenooten zich bevinden, welke, uif hoofde van hunne verkleefdheid aan de groote zaak; der Vrijheid, in de droevige noodzaaklijkheid geweesl zijnde, hunne Woonfteden, en tevens hunne midde-*

Sluiten