is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovir KOLOSSEKSEN II: 20-7*53. 93

digde dingen dezes leevens. Dan zulke tijden moeten niet te zeer vermenigvuldigd worden, of zij brengen ftraks wederom veclerlei verderf aan. En wanneer men de geweetens der menfchen daar aan of voor altoos, of uit verkeerde oogmerken, verbinden wil, zal men ras zien, dat al het goede, dat anders daar mede kon bevorderd worden, geheel uit het oog wordt verlooren , en daar tegen veclerleic nadeelige en fchadelijke gevolgen terftond worden ingevoerd. Doch hier over ftraks nader.

Thands vordert het onze aandacht, waarom Paulus bij dit gezegde, dat alle die dingen verderven door het gebruik, nog voegt,ingevoerd naar de keringen en geboden der menfchen.

Dit bijvocgfel kan men tweezins vatten; of zoo dat men, met de onzen , eene aanvulling maake, om aan te wijzen, dat Paulus op den oorfprong van alle die willekeurige onthoudingen wijze; of men zou ook die aanvulling kunnen nalaaten,en den zin dus begrijpen, dat Paulus wil aantoonen, hoe het ga met het toegeeven aan dingen, die geen gezag in Gods woord hebben, te weeten, dat zij langs zoo meer aan verderf onderhevig zijn door de leeringen cn geboden der menfchen. Het bijgeloof gaat hiervan ftap tot ftap al verder en verder; de een zal afkeuren, dat de andere noodig acht, een dweeperachtig hoofd zal bij honderd van die dingen nog zijne duizenden bij doen; van de eene grilligheid valt men in de andere; en als men het intusfehen in den grond beziet, er is, voor het een zo min als voor het ander, hoogcr gezag, dan de willekeur, de leeringen cn geboden

van