is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 L E E R II E D E

ze verdorvenheid nader inzien, cn dan nagaan* waarom de Apostel juist hier met zoo veele uitbreiding daar'van fpreekt, of liever, waarom bij juist zoo veele van deze ondeugden hier optelle, en wel bijzonder die, die wij hier voorgefteld vinden ?

Dc zonden cn zondige gcfteldhedcn , hier vermeld, zijn hoofdzaaklijk van drieërlei foort. De drie eerstgemelden loopen voornaamelijk in tegen het zevende gebod, het vierde ziet op het verboodene in het tiende, cn het gene Paulus laatst noemt, ftrijdt tegen het acht ft e Gebod. — Ongetwij field zal Paulus reden gehad hebben, waarom hij zich over het eerfte foort van zonden allerbreedvoerigst uitlaat; waarfchijnehjk was daartoe de meeste aanleiding in dc gemeente der Kolosferen, wijl bij dc heidenen veelen van 'die dingen naauwlijks voor zonden gerekend, werden,althands in dien verdorven tijd, waarin de zonden van allerlei onreinigheid ten top gcfteegen waren, voorat in de Afiatifche gewesten. Paulus zal ook reden gehad hebben , waarom hij de zonde van begeerlijkheid tusfehen die van onkuischheid en gierigheid inltclt, om dat de zonde tegen het zevende en achtfle gebod uit eene en dezelfde vuile bron, te weeten de kwaade begeerlijkheid, haaren oorfprong neemen, cn overzulks dc Kwaade begeerlijkheid zoo wel rot het een, als tot het ander ftuk betrekkelijk kan gemaakt worden. ;

Laat ons, om de dingen te beter uit elkander te houden, eerst de zonden tegen het zevende en achtfte gebod, die hier met naam genoemd zijd nagaan, cn dun van de kwaade begeerlijkheid", waaruit die beide voordvlocicn , nader 3 ipree-