Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 X. L E E R. R. E D E.

Verkreegen uit het Woord, befchouwd,. niet als eenes menfehen, maar als Gods Woord. Dan heeft het Evangelij eerst zijne rechte uitwerking — dan rust het geloof op zijnen rechten grond. Het zaligmaakend geloof fteunt op een Godlijk Getuigenis — 't is het antwoord van het hart, op de gehoorde en duidelijk begreepen ftem des hemels. Ik beklaag hen, die het eene gemaklijke zaak achten, dit te begrijpen. Zeker is het, dat de meeste Christen Belijders geen denkbeeld daar van hebben; zij zoeken niet Gods ftem te verneemen; zij kennen ze niet, en zijn ongevoelig van hun gemis. Maar waare Christenen handelen met God op gansch andere gronden. In hun geeft de Geest getuigenis aan het Woord — Hij doet hun gevoelen, dat het Gods Woord is; het doet kracht op de ziel; en, als Gods Woord, maaken zij ftaat op het zelve — paar maate zij inzien hebben in deszelfs getrouwheid. Hier uit ontftaat hunne gemoedsrust — hier uit weeten zij, dat het geene inbeelding is, waar op zij vertrouwen;; dat zij hunne hoop niet op kunstiglijk verdichte fabelen gronden — zij weeten, dat hier de fchat uit Gods eigen hand ontvangen wordt, Handelt gij waarlijk dus, o mensch? Zoo ja; dan heeft Vleesch en bloed u niet onderweezen, maar de Eeuwige God zelf!

In de vierde plaats. Zaligmaakende verlichting ©Uderfcheidt zich van gemeene, hier door, dat zij niet berust in eene algemeene ontdekking der Godlijke Waarheden, maar ons dezelven doet befchouwen met toepasfing op onszelven. Dit ftrekt zich uit tot alle Godlijk onderwijs, in het gemeen, en heeft zijn op.

zicht

Sluiten