Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 144.

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der n a-

tionaale vergadering,

behelzende eens Aanmoédiging tot 's Lands zeedienst. Gedrrefieerd den 16. Blaart i~$6* Het tweede Jaar der Bataaf' fche Vrijheid*

nationaals vergadering, repr.xsenteerende HIT VOLK van NEDERLAND,

allen den geenen die deeze zullen ziea of hooren leezen, Heil en Broederfchap!

Burgers van Nederland, beminde Landgenootenl

De onrechtvaardige.en verderfiijke Oorlog, in welken wij door het atgwnftig Britfche Miniftene gefleepc zijn, vestigt Onzen geheeten aandacht; hij is de eerfte Onzer zorgen, om dat door het kloekmoedig beleid in denzelven ten eerlijke Vreede moet worden, daargefteld, onze Vrijheid bevestigd, de onafhankelijkheid van den Staat gehandhaafd , en de Voorouderlijke roem bewaard.

Onze Zeemagt is, naast de Goddelijke Voorzienigheid, het natuurlijk en bijna eenig middel, om den euvelmoed en trots van hec Engelsch Minifterie paal en perk te (lellen, en ons dierbaar Vaderland wraak te verfchaffen, over het verraderlijk gedrag en wreede mishandelingen van het Verbondbrcekend Gfööt-Brit» tanje.

Hiet

Sluiten