Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 147.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP,

PUB LICATIE, bij welken den uitvoer van graamen, onder zekere bepaalingen, wordt open gefteld. Gearrefieerd den 5. April 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Het provintiaal bestuur van Holland, alien den geen en , die deeze zullen zien of hooren leezen, Hellen liroederfahap! doet te vvee-

teDtt het zelve zich onvermijdelijk verpligt oordeelende om op het loffelijk voerfpoor der Provifioneele Reprafentanten van het Volk van Holland, op de meest gepaste middelen bedacht te zijn, ten einde zoo veel mogelijk een beftendiuen overvloed van de eerfte en voornaamfte noodwendigheden des Levens daar te Hellen, en tevens te zorgen, dat fceene Trafijken naar elders verlegd, ofte veel belemmerd worden, mitsgaders geconfidereerd hebbende, dat overzulks de Graanenhandel in het algemeen, en de lYafijken welken met denzelven onmiddelijk verknocht zijn, vooral hunnen aandacht, en onmiddelijke voorziening vercischten, ten einde de toevoer van Graanen van bmten 'sLands op de best mooglijke wijze bevorderd en de Vreemdelingen zoo wel door Praemien, als dooi eene meerdere levendigheid in deezen zoo belangrijken tak van onzen Koophandel aangemoedigd worden, om wederom als van ouds dezelve naar dit Gewest, h«

Sluiten