is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee bekroonde prysverhandelingen. De eerste: over den oorsprong der spraak. De tweede: over de oorzaaken van den vervallen smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervallen smaak. is>7

kunst en geschiedenis, tot dat livius, cicero, s a l l u-s Ti ns , caesar den fmaak, dien men Romeinfchcn geest noemen kon, als 't ♦'are, ■vasütelden- De Dichtkunde bloeide bij de eerfte ftilte in den ftaat, na de gemelde vruchten , en heeft alszins veel tot befchau.ig der fpraak en wijsgeerte der Romeinen toegebracht; doch alleen als een vreemd gewas, dat juist niet diep uit Romeinjchen grond ontfproot, noch ook daar op werkte. De fmaak der Romeinen was gefchiedenis, of emftige wetgevende welfprekendheid, met één woord daad; zoo als bij b'j de Grieken die ligte werkzaamheid geweest was, die aan alles eene fchoone zinlijkheid en eene zoete welluidendheid verfchafte.

Zoo lang dus in Rome aanleidingen waren, voor den echten daad reden- en gefchiedenis-geest omte werken , zoo wies ook de vaste Romeinfehe fmaak. De eerfte redenaars waren eenvouwige , eerwaardige overigheden, opperpriesters, yeldheeren, tuchtmeesters ; hunne welfprekendheid was uit het hart, hun woord was daad en moed. De eerfte Gefchied' fchrijvers van Rome waren Chronijk-fchrijvers, vol ftads- en burger- en familie-geest, vol daad en waarheid. Vaderlijke Majesteit en het geheugen der Voorvaderen bezielde alles. Uit dien geest is Rome opgewasfen ; in dien geest konden de gracchen- woeden, kato donderen, anto» kuis voortfleepen , tot cicero zich eindelijk .epfierde met alle welluidendheid der Grieken. Daad-volle reden was het roer, dat hun fchip bezuurde, en gefchiedenis het weisheid - volle kaart» N 3 boek,