Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». 184.

V R IJ II E I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICAT TE tegen de Clandestine Vervoering vm brieven, door de Postillons, buiten de Maaien. Gearrefleerd den 23. September 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijj heid*

provintïaal bestuur van holland >

allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leeaen: Heil en Broederfehap! doet te weeten:

Alzoo ons door Commisfarisfen van 's Lands Posterijën is te kennen gegeevcn dat fomraige In - en Opgezetenen van deeze Pro-intie in de opinie fcbijnen te verlëeren, dat de Publicatie bij de voonnaalige Staaten van Holland en We>t - Vriesland , op den o. Julij 1794., tegen het baftellen van Brieven op andere plaatfen , dan op 's Lands Post - Comptoren , of het mede geeven van dezelve aan de Postillons, buiten de beflooten Brieven - Maaien, alsmede tegen het collecteeren, vervoeren, beftellen, ol doen beftel'en van zoodaanige Brieven geftatuëerd, thans, na het daarftel]en van de tegenwoordige orde van zaaken niet meer zouden behoeven te worden geöbferveerd, maar buiten werking gebragt zijn, hetwelk ren gevolge heeft, dat, fchoon de voorfchreeveh Commisfiiri-fen door nieuw gemaakte bepaalingen omcrend de Postillons, aan dezclven alle pretexten tot het ter fluik vervoeren

Sluiten