Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 188.

GELIJKHEID, V R Ij H E ï D, BROEDEKSCHAP.

PU BLICATÏE der natio» naale vergadering, tóthet opheffen der Surcheance van (ie. ï=5e, 13a2, en i7te Artikelenvan V Placaat, op den ophef der Convooijen en Licenten„ Cearreflëerd den 28. September 1796. Het tweede jaar der Ba* tdaffch e Fi ijh eid.

De nationaals vergadering* REPRïSENTEERENDE het volk VAN nederland, alleit

den geenen die deeze zullen zien of hoorea leezen» Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat Wij, in overweeging hebbende genomen de Voordragt door het C mraicté tot de zaaken van de M»'ine» den 69« Januarij deezes Jaai-s aan de toenmaalige Staaten Generaal gedaan, toe het opheffen der gurcheance van oe 125e, 132% en 170e. Artikeieu van het Placaat den 31.. Julij 1715. op den ophef ran da Convooijen en Licenten geëmaneerd 5 als mede de nadere voordragt door het gemelde Coramttté , ten zei ven einde, bij Mi.-five van iu September laatstleeden , aan ons gedaan ; en confidereerende dat da voorzeide Surcheance aanleiding heeft gegeeven, imjners kunnen geeven, tot het pleegen van menigvul-

Q

j

Sluiten