Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N\ 26*1.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLIC JTIE,bij welke ketKt&t van collatie, en van ap- of im-

pr obatie van kerklijke leer'

a a r e n , enz., door de Eigenaars der Ambachtsheerlijkhed^n uitgeoefend, vernietigd wordt. Gearrejïeerd den 6. OSlober 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H et provïntiaal bestuur van holland, allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren lee, zen, Heil en Broederfchap! doet te weeten :

Dat de provijioneele Reprefentanten van het Folk van Bolland, bij eene Publicatie van den 31. Januarij des jaars 1795., de natuurlijke en onvervreemdbaare rechten van den Mensch en Burger op het plegtigfte hebbende erkend, zij zich ook vervolgens verpligt hebben geoordeeld , om dezelven toe te pasfen op de rechten of praerogativen, welken door de eigenaaren van Vrije en Ambachtsheerlijkheden in dit Gewest, tot op dat tijdHip waren uitgeöeffend, en bij eene nadere Publicatie van den 6. Maart des voorfz. jaars ten opzichte van fommigen der gemelde praerogativen , eene provifioneele voorziening te doen, onverminderd zoodaanige fchadeloosftelling als wegens het gemis der voordeden , \ daar aan verknocht zijnde geweest, door de voornoemde eigenaaren , naar billijkheid , zoude konnen gevorderd worden»

Dat

Sluiten