Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijkheid, v r ij ti ë i n*

broederschap. NOTIFICATIE van het inter«

media ir adminis fATIF BB-

stuur van het voormadiis, Gewest utrecht, wegens de op den 5.December 1. I. gedrrefteerde gëleHtFFfNG van 8. ten Honderd', vart het Jaarlijksch Inkomen van elk der Ingezetenen^ ten dienste van 's l a n d s zeemagt. Gedrre/Ieerd den 1. Augustus 1798. Het vierde Jaar der Batadffche Vrijheid.

J"Ïet administratif bestuur van hst Vöormaalig gewest utrk cht, doet te wecten :

Dat het Intermediair Wetgeevend Lighaarri des Bataaffchen Volks, met grond vermoedende, datveele onzer Land<*enooten hun verfchuldigd aandeel in de heffing varl agt ten honderd, van hunne jaarlijkfche inkomden, bij Publicatie van 5. December 1797. ge'arrefteerd, niet hebben opgebragt, en aan de zoodaanigen als nog willende gelegenheid geeven, aan deeze hunne verpligtin?; te voldoen , zoo al niet uit bezef van hét geen zij aan Hec Vaderland verfchuldigd zijn, ten minfte uit vrceze voor de ftrnffe, die de nalaatigen in deezen zal treffen, heefe goedgevonden te ftatuëeren.

Dat

Sluiten