Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

ui

van myn befluit te doen veranderen, het welke jk reeds in myne Toetfe der Aanmerkingen tegen myne Leerreden over de Drieëenheid, verklaarde genomen te hebben, om geene verdere Gefchriften te leezen, die over ditjiuk tegen my zouden worden uitgegeeven, zoo lang my niet door des kundigen verzekerd wierdt, dat zy meer bewyzen van kundigheid droegen, en met meer befcheidenheid gefchreven waren ; een befluit, tot duff verre door my zoo letterlyk nagekomen, dat ik met waarheid kan verzekeren, van het Gefchrift, door den opfteller dier Aanmerkingen, tegen deeze myne Toetfe, eenen zeer geruimen tyd naderhand uitgegeeven, tot op deezen dag,nog niets meer dan den Tytel geleezen te hebben.

Mogt de uitgaave van myne tegenwoordige Predikatie iets wezenlyks toebrengen , om oprechte,welmeenende Christenen, ten opzichte der zuiverheid van myne gevoelens en leere, gerust te ftellen, en hen tegen de inboezemingen der zoodanigen te wapenen, die zich zoo veel moeite gegeeven hebben, en nog geeven, om het vuur van partyfchap in myne Gemeente te ontfteeken en aan te blaazen; mogten zy daar door bewaard warden, om zich niet aan de verantwoording bloot te ftellen, van medegewerkt te hebben, om hun• a ne

Sluiten