Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

Bataillons , ingeval zij een half uur te laat op den Doelen komen, de helftè hunner Boetens van abfentie zullen betaalcn ; verwachtende men verders van den ijver en trouwe der gewapende Burgerije voor hunne Medeburgers , dat zij , inzonderheid de zulken , die het naast bij den Brand woonen , alle hunne poogingen zullen infpannen , om aldaar zoo veel eerder te zijn , als eenigzins mogelijk is.

. En op dat met het leezen der Rolle geen tijd moge Worden verzuimd, cn echter de abienten en tc'laat ko* mende mogen worden ontdekt en bekeurd, zal voortaan ieder der Onder-Officieren cn Burgers hebben een genommerde koperen Penning , welker Nommer ook bij hunne Naamen op de Rollen zal ftaan genoteerd. Iemand bij den Brand of op het Stadhuis komende , zal deeze Penning zelf in perfoon ten eerden aan een der Officieren , zich aldaar bevindende , overleeveren , _ welke , in gevalle die overleevering wat te laat gefchiedt , zoo naauwkeurig hem eenigzins mogelijk is , zal annoteeren den precifen tijd , op den welken die Penning , met bijvoeging van deszelfs Nommer , hem is overhandigd ; en zullen , wanneer de Brand gebluscht is, of de Bataillons worden afgelost, en elk derzelve op hunne Vergadcrplaatfcn worden afgedankt , die Penningen bij elkander verzameld en nagezien , en vervolgens daar uit geformeerd worden een Lijst, en die geen , wiens Penning niet gevonden wordt , of volgens getuigenis der Officiers , die dezelven ontvangen hebben , een uur na het beginnen van het flaan der Brandklok is ingekomen , verbeuren de geheele Boete , en die geen , wier Penningen na het half uur zijn ingekomen , verbeuren de halve Boete. Welke Lijst geformeerd zijnde, de Penningen aan de Officieren en Burgers terug gegeevcn, cn de Maufchappen zullen worden afgedankt.

Jngevalle van dispuut over het te laat kernen , zal $ij den KöSter nflauwkeurig worden geïnformeerd naar C den

Sluiten