Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 513

in zyn legerplaats aan, maar wierd met een Historie. aanmerkelyk verlies afgeweezen ; waarom 1502. Coevorden zig kort daarna overgaf, en Ver- Waarna dugo dieper in het Bentemfche te rug trok. Ó°^Q. Daarop beproefde Maurits, of Groningen verd thans door zagtere middelen te winnen waare. WOidt. Hy noodigde haar zig te voegen by de Staa- 12 Sept. ten , onder belofte van haar alsdan in het bondgenootfchap van Utrecht, en de daaraan vcrknogte regten, opteneemen; maar de Re - liet beleg geering gaf een weigerend antwoord. Daar van Groegter het jaargetyde te ver verloopen was om ™rs™ea.. iets van gewigt te onderneemen, liet men het (er uit&e; leger uit elkander gaan naar de beftemde win- fl.eid. terverblyven; voorneemens den veldtogt des aanltaanden jaars te openen met het beleg van Geenruidenberg. Dan die van Friesland, in deeze veldregeling overftemd, beflooten met hunne magt om Groningen, waaraan hun ter beletting van ftrooperyen te veel gelegen was, aantetasten ten minsten te benauwen, en daartoe op meerder plaatfen verfchanfingen aanteleggen; gelyk al reeds op de Leek begonnen hadden. Maar van dusdaanig befluit, op eenen landdag genoomen, kreegen de Groningers ras berigt; welke toen naar Parma zonden hunnen 'Burgemeester Ubbena, en Syndicus Hammonius om den nood hunner Stad open te leggen, en fpoedigen byfland aftefmeeken. Deeze kwamen te Brusfel op den tyd, waarin men daar de uitvaart hield van gemelden Spaanfchen Landvoogd, den tweeden-van Wintermaand te Atrecht overleeden. Zy vervoegden Zig des by den otid<n Graaf, Pieï. Deei,. ° Kk ter

Sluiten