is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 103

©prigting nu van diergelyken Raad kon geen G; ftand grypen, dan met vermindering van hetcjgezag des burggraafs; die in deezen wel de eer van voortezitten behield, en ook wegens eigen vermogen en gunst by den Bifchop veel invloed kon hebben, maar egter, zoude die Raad eenig wezenlyk gezag uitoeffenen, naar die evenredigheid van het zyne moest verliezen. Men vindt geen blyk, of de Bifchop die oprigting toegeftemd , dan aangezien hebbe; als mede niet, dat hem, of zynen burggraaf de tydelykfche aanflelling toekwam (*) Her. tegendeel is eerder te gelooven: want had de Bifchop ooit dat regt bezeten, dan was Frederik van Blankenheim die geen niet, welke zulks by de huldiging, die hy in 1419 aan de Groningers opdrong, zoude overflaan. In het ftadsboek van 1425 (waaromtrent het te beklaagen zy, dat de van ftadswegen begonnen druk geltaakt is) zien wy, dat de aanItelling. des Raads ftond aan vyf gezwoorens, daartoe met trekken van zwarte boonen verkoren, welke in plaats der afgaande halffchcid van den Raad, op den 8 February ,tien nieuwe raadslieden koozen; dat wyders die nieuwe, met de aanblyvende tien den aaen beëdigd zynde, uit hunner midden vier tot burgemeesteren

ring ten jaare 1255 daarin beftaan hebben, dat men ter meerder aanzien aan vier Oldermamien de gemelde waardigheid gaf; fchoon zy in eenen brief van 1276 gezaamenlyk nog voorkoomen onder den naam van Aldermans.

(*) Dit regt bezat de Bifchop niet eens te Utrecht. Zie den Tegenwoordige Staat van Utrecht 1. d. hl, 425G 4

GaoHiH-

GUX.