Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 233

Wanneer zodanig een pose open vak, doet de Grietman, zes dagen voor den bepaalden tyd .jran ftemminge, Huiskondiging aan alle Stemgerechtigde Ingezetenen , om in ieder Dorp te I.ieromen tot een drietal van verkiesbaare per:bonen, en zo 'er uit verfchillende Dorpen imderfcheiden nominatien ingebragt worden, wordt die aangenomen, welke door de meese Dorpen is gemaakt. Dit verricht zyn: le doet de Grietman eene. keuze uit het drieal, en neemt den nieuwen Byzitter op de ilechtkamer onder Eede. Ook geeft hy hem ene Kommisfie van den volgenden inhoud :

„ N. N. Grietman over

, allen den geenen die deezen zullen zien of , hooren leezen, Salut: , „ Alzo na inhoud der Ordonnantiën, by de Ed. Mog. Heeren Staaten van deezen Lande gearresteerd, de Rechtftoelen met bekwaame Byzitters moeten worden voorzien, zo nebbe na voorgaande uïtfchryving en ftem1 ming in de refpective Dorpen, gevallen op

i N. N N. N. . . . en

i N. N. tot het voorfchreeven Ampt, geelij geerd den voorfz. Ni N. Ordonneerende een Committeerende denzelvén mits deezen, b om in alle voorvallende zaaken, daar Recht i verzocht wordt, na beste kennisfe ende Egeweeten te fpreeken ende te oordeelen, :en zyn Ampt na inhoud des Ordonnantie : trouweiyk te bedienen , ten welken einde .hy N. N. den Eed in handen van my op ltheden heeft afgelegd. Lastende een ieder, ■|cdie deezen aangaat, hem N. N. voor By P 5 n zitter

Regee*

lilfiC,

Sluiten