Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geld.

Min DELEN.

$16 Tegenwoordige Staat

kefykfte onder het oog te brengen de deplorMt » gevolgen, welke uit eene aanhoudende w%.L ring van onzen billyken eisch noodzaakM y

zouden voortvloeien , waar in met groon « e

nadruk wordt aangeweezen, boe ellendig het m \

Friesland gefield zou zyn, indien die Provinci v

op zulk eene hooge Quota aangeflagei p

blyvende, eens wierd verarmd door een %

doorgaande Runderpest, zwaare Inundatie! *

enz, en vooral indien eens een onverwacl m

opkomende Oorlog van het uitgeputte Friesta' (g:

zwaare Negotiatien tot fpoedige wervingen eni \ t

vorderde. .

Ondertusfchen had ook deeze Deduktie al wJ :t

der de gewenschte gevolgen niet; 'er werd wt! \

eene Kommisfie uit Friesland naar s Haage gezc* i i

den, en by de Staaten Generaal en Raad w kj

Staaten gehoord; men ontkende zelfs ook niet |f dat Friesland billyk verligting fcheen te, f

vorderen; doch de zaak ten Principaale bleef f

öeeken tot den ü October 1783, wanneet *

de Staaten van Friesland eene fterke Refolutie fe

namen , om voortaan niet meer dan ƒ8 -13-5$ 1

penning ten honderd in de Quota te betaalen, li

tot dat men hunne zaak overwoog, en een 1 i

fpoedig antwoord op de Deduktie door de j

Bondgenooten wierd gegeeven. Hoedanig eene »

uitwerking deeze fterke flap op de gemoederen f

gehad hebbe, behoeven wy hier niet te melden, 'é

Zeker is 't, dat dezelve veel verwondering n

heefc gebaard, en dat de Friezen waarlyk 1 i

hebben gehandeld, zo als zy gedreigd hadden. tk

Ondertusfchen is hec te wenfchen, dat 'ex 1

inderdaad eenmaal eene billyke en egaale fchik- h

king

Sluiten