is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND.

Bisfchop Wolfran, aan hem verricht zou worden , en hy reeds den eenen voet in de Doopvonte gezet had, wendde hy zich tot den Bisfchop en zeide: „ Van myne Voorouders, lieve „ Bisfchop, wat gevoelen hebt gy? zyn de „ meeste van dezelve in 't Paradys, of in de „ Helle ? " en als hem hier op , zo liefdeloos als onvoorzigtig , ten antwoord was gegeeven: „ dat zekerlyk alle ongedoopten in de Helle wa„ ren?" trok Radboud den voet te rug, en zeide: „ dat hy liever met de menigte zyner Voor„ ouderen in de Helle wilde zyn, dan met den ar„ men hoop der Christenen in het Paradys" ( * ). Weinig dagen na deeze gebeurtenis overleed de Koning, aan de gevolgen eener uitteerende ziekte, waaraan hy reeds lang gezukkeld had. Zyn ingewand bleef te Medenblik ; doch zyn lichaam werd naar Stavoren gevoerd, en aldaar begraaven.

Schoon het doopen van Radboud mislukte, en hy aan zyne Heidenfche Afgodery vasthield, waren echter de yverige poogingen van Wolfran in andere opzigten met eenen gunftigen uitflag bekroond. Radboud had naamelyk te veel ontzag voor Karei Martel, dan dat hy geweldige

mid-

(*) Volgens het verhaal van fommigen zou Radboud gezegd hebben: „ dat hy liever in het zalig ge„ west van Wodan wilde zyn". Hoe 't zy, zo Radboud en Wolfran beide het woord Helle gebezigd hebben dan is het vast niet in de zelfde betekenisfe gefchied. Radboud hechtte daar het denkbeeld aan van eene plaats, alwaar het mogelyk minder aangenaam dan in het Paradys, maar evenwel geheel niet onverdraaglyk zoude zyn.

P 3

Beknopte Historie.

719.

Het Geloof wordt nog-

thans ten zynen tyde vry ge. lukkig voortgeplant.