is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zestiende deel; vervattende het einde der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 Tegenwoordige Staat

MII)D£'

Gereedfchappen enz., zo mogen die zaaken niet afgetrokken worden van de fomme des Koopfchats, maar moeten, als tot het onroerende mede behoorende, worden gerekend.

By verhandeling van vastigheden , in verfchillende Diftrikten gelegen, moet de Koopfchat naar de waarde van het goed in ieder Diftrikc, volgens takfane van onpartydige perfoonen, daar toe by de Officieren en Magiftraaten benoemd, worden gerekend.

Indien de Kooper of Aanhandelaar nalaatig is den Koopfchat aan te geeven, en de volle beraaling te doen, binnen drie maanden na den gefiooten koop, zo vervalt dezelve in de boete " van driehonderd guldens, ongeprajudicieerd de Lands-Ordonnantie, omtrent het te Boode ftellen.

Iemand een' Asfurantie Koop met een' ander aangaande, en dus in 't vol bezit van eenig goed komende, moet hetzelve binnen de drie maanden verkoopen, of anders den veertigften penning betaalen van den prys, dien hy heeft aangenomen den Verhandelaar te zullen bezorgen.

Byna alle Amptenaaren van eenig aanzien zyn verpligt, by 't aanvaarden hunner possen, eene aanzienlyke fomme aan den Lande , onder den titel van Aequivalent, te betaalen, welke belasting , volgens 't laatfte Plakaat daar van, gerefolveerd op den 6 May 1774 , dus is gereguleerd:

De Staaten van Vriesland, geëxamineert hebbende de Lyst der équivalenten, door de Commisfie der Financien geformeert, hebben

goed-

/Equivalenten.