Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5&Ó Tegenwoordige Staat

VIERDE HOOFDSTUK. De Kerkjlaat.

Kerk.

staat.

J^_)e Christelyke Godsdienst fchynt het eerst aan onze Heidenfche Voorouderen gepredikt te zyn omtrent het jaar 677, door den afgezetten Engelfchen Bisfchop Wilfrid. In 't eerst gefchiedde zulks met zeer goed gevolg; doch, wat laater ontmoette de verkondiging van 't Euangelie veel tegenftand van den Heidenfchen Koning Radboud den L, welke, echter, door Pipyn den Dikken , by Wyk te Duurftede overwonnen zynde, gedwongen werd de vrye verkondiging van den Christelyken Godsdienst toe te ftaan. Hierop toogen herwaards twaalf kundige en Godvruchtige Engelfche Geestelyken, onder welke Wiilebrord de voornaamfte was, die hier, omtrent het jaar 690 , aankwamen, en hun werk met yver begonnen; doch niet met het gewenschte gevolg, wegens den tegenftand der Afgodifche Volkeren. De Franfche Bisfchop Wolfran, vertoonde zich insgelyks in deeze Gewesten , in den jaare 717, en 't zou hem waarfchynlyk gelukt zyn Koning Radboud te bekeeren en te Doopen, indien hy niet, op de vraag van dien Vorst naar den Zielftaat zyner afgeftorven Voorouderen, dezelve onvoorzigtiglyk en omberm-

har-

Sluiten