is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'yan O VERYSSEL. 33r , deed maken , om, indien de Steden staats, daar in mede bewilligden , dezelven te^NR£ADE' , magtigcn om zulk eene minnelyke fchik, king aan partyen voor te fchryven, als , zy Heeren Gekommitteerden met reden , en billykheid zouden agten overeen te L komen ; dewyl dit toch van zelfs zou, de moeten gebeuren , indien zy Hee, ren by onderzoek bevinden mogten, I dat geene van beiden partyen hare ftel, ling voldoende had bewezen". Dan de afgevaardigden uit de Steden , welken dit latst onderftelde geval onder de onmoge,'ken fchenen te plaatzen , en geenen zin adden om zig aan andere fchikkingen te nderwerpen dan die zy zelvcn hadden elpen beramen , betuigden ; „ dat zy , zig aan hunne laatfte verklaring moes, ten houden ; dat zy nog wenfchten , dat de Ridderfchap wierd overgehaald om daar in te bewilligen; doch dat zy, i dit ontftaande , niet eene bemiddelende fchikking, maar , volgens de Akte van Kompromis , een regterlyk vonnis zou. den afwagten." En hier mede brak alj onderhandeling af. De Edelen deden oor het laatfte eene verklaring uitbrensn, waar by zy zig eerftelyk beklaagden ■ ver de Steden, als welken de eensgeindheid niet genoeg waardeerden s en te reinig betrouwen (telden op de Heeren ooge Afgezanten , om , met ter zyde elling van het flipte regt, denzelven de ^doening der zaak ex cequo et bono te be:elen ; en voorts betuigden , ,, dat zy

„ meen-