is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSËL. 443

ring gedaan , fchoon aan de meeste Leden gbdepubehagende (p) , van eenig gevolg ge-TSl^. weest is. De Provinciale oneenigheden 5 1 die het eerfte Reglement op de Regerip^/of VM ; ge in 't jaar 1657. deden invoeren , brag- &'ttStg£ ten ten zelfden tyde een nieuw Berigt- ' ' fchrift voor het Kollegie voort , het weli ke in vele opzigten van het eerfte verfchilde : en dat onderging wederom merikelyke verandering in 't jaar 1708, om. I trent welken tyd de meeste Berigtfchriften iïn Overysfel eene herfchouw ondergaan i hebben ; zo dat men zeggen zoude , dat j Ridderfchap en Steden , die in den loop wan byna dertig jaren weinig anders had(den te doen gehad , dan de voorfchriften 'van Koning Willem, of van hun die naar 1 deszelfs wenken de Provincie beftierden, i in Staatsbefluiten te veranderen , thans , i hunne kragten herboren voelende , door : dubbele werkzaamheid de werkeloosheid ivan vorige dagen zogten te doen vergetten. Het eerfte en het jongfte dezer Bei rigtfchriften, noch niet door den druk germecn gemaakt (6) , zullen wy den Lezer Ihier mededeelen , en wel op die wyze , iwelke ons de ' gevoeglykfte fcbeen , om Ihem in ftaat te ftellen dezelven alle drie ;zonder veel moeite te vergelyken. Wy ^zullen namelyk aan het nieuvvfte en dus mog geldende Berigtfchrift, in zyne eigen

or-

(C; Het tweede maakt het elfde Capittcl uit Van 't IRtglement van 1657. en is geheel te vinden by Aitjp2»«, Sak. van Staet en Oorlogh, IV. D. bl. 186.