is toegevoegd aan je favorieten.

Staat- geschied- huishoud- en letterkundige gedenkschriften voor het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34$ GEDENKSCHRIFTEN,

OECONOMISCHE ZAAKEN.

Den z7 der voorlede Maand heeft het Departement yan den Oeconom.fchen Tak te Culenburg, in eene algemeene Vergadering, dePraemren u.tgedeeld, aan de Kinderen , Jongens beneScn de Vz en Meisjes beneden de IO Jaaren, welke het meefte mrmunteden in het Wol (pinnen op het groote en kleine Wiel; als mede in het win'.

den van Zyde. De eerfte Praemie voor het Zyde winden, is te

beurtgevallen aan Anna van Gafleren, en dp vier daaraan volgende aan Johannesvan Ga/leren, Femmetje van den Enden, Antje Sier, en

Adam van Ga/leren. « Voor de Wolfpinders op het croo'e Wiel •

de eerfte Praemre »an Notd Piek, en de vier daar a,n volgende aan Kaatje Fremerte, George van der Linden, Lambert Copier en Kee s Ral,.

ferl- ' Voor de Wolfpinders op het kleine Wiel: pe Eerfte Prae-

mie aan Bart Spithoven, en de vier volgende aan Henderyn van de* Ham, Aartje van den Ham , Lysje Blitterswyk en Jannetje de AW Voons zyn nog ao Kinderen rnet pnderlcheide buitengewoone PraeWien ter Aanmoeding beloond. *^ f ■

LETTERKUNDIGE BERICHTEN.

f\p het Voorftel van de Heeren Direfleuren der Nalaatenfchap, |baW nevens de Leden van het Godgeleerde Genootfchap van wylen den Heer PIETER TE TL ER VAN SER HULST té Haarlem, voorheen bekend gemaakt heeft zig de Eerwaarde Heer I p N GILSE, Doopsgezind Leeraar te Weflzaandam , gunltig gelieven :e openbaaren, als Schryver der toegezondene Verhandelde welke ter Zinfpreuk heeft; W^heid doet niets overtolligs; waar aan e'ene Zilveren Medaille, van denzelfden Stempel als'de Gouden , is toegekend By de opening van her onder die Spreuk verzegelde Briefje is dl naamtekening eenitemmmg bevonden.

Voorts blyft het verzoek der opgemelde Heeren , dat de Heeren Schryvers der andere Verhandelingen, in hbovengezegde Voorftel genoemd, zig insgelyks gelieven Bekend te maaken, uitterlvk voor den eerften Julyj ten welken dage alle de verzegelde Briefies , welk&r Schryvers onbekend gebleeven zyn, ongeopend verbrand zullen worden.

Den se der voorlede Maand heeft de (Joop-Eerw. en Hooeeel Heer G. ?. NAHUIS , S. S. Theol Dolf , en beroep.* tot Hooglefraai in de H. Godgeleerdheiden Keiklyke Hiftorien, aan 's Lands Univerfiteir re Leyden, zyn Hoogleera.-ir-Ampt aanvaard mer het houden eenér plcgtige Redevoering : Be fubtilioris, nofira actate , Ethnicismi inter Chriftmnos noxis &• Cura, dat isi Over het fchadelyke der hedendaajr. Iche heimelyke invoering van een verfijnd Chriftendom en de Midde. Jen daar tegen: Ook is den 7 dezer het Hoogleeraar - Anant in dc H Godgeleerdheid aan de voorn üniverfiteit , waar toe de Hoog ■ Eeiw" *n Hooggei. Heer P RIETVELD, S. S. Theol. BoB. , beroepen was| door dien Hoogleeraar begonnen met «ene plegtige Redevoering - L\, dono diyerfarum Linguarum, » primo! Chri/lum Redemttorem prefitentes divmuus coliato : gravijjlme pro verhate Religionis C.hriftianae Arguvento, dat is: Over de Gaave der verfcheidene taaien, den eerften Chnltenen van God gefchonkcn; als een zee, gewigtig bewys voor de waarheid van den Chiiftelykfn Godsdienft.