Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR 17*1. 37*

deeze augmentatie doorging, het meer dan tyd was, dat eens efficatiéufe maatregelen genomen wierden tot l" -èèèerïne der Freemdelii/gan , aan welkers Getrouw" heid aan den Staat wel eens getwyfe/d is, en die fteeds "' tot prejudicie onzer Ingezetenen met de aanzienlykjte E en voordeelig/le Militaire Charges begunftigd worden. "' Dat zoo lange zulk een aantal Prinfen en groote Hee" reu in het bezit gefteld wierden van de bejle Gouver" nementen, Commandementen, enz. onze Nat:onaale V fatzoenlykc Lieden te vergeeffch op avancemeut in het " Militaire weezen hoopen zouden. Dat men 111 onze " Land-Provintien in het byzonder, ftof genoeg vond " om die poften te kunnen waarneemen, en men, van " ouds den Militairen ttaat als een gefchikt foutien voor " veelen der Ingezetenen van Gelderland had aangezien, P 't welk zceker , zo daar naar behoren in voorzien !'! wierde, nog plaats kon hebben. "

De Heer vau de Marfch liet verder aan hun Ed. Mog. I verlicht oordeel over, of zyne conlideratien gegrond warren of niet '; cn eindigde met te zeggen : „ Sul Uy ver„ zekerd was, dat de tyd zulks ras zeude leeren,

Onaangezien nu de toeftemming van Hollands Gel, derland wil men egter dat in de laatfte Provincie zulks 1 niet zonder proteften is gegaan en ten aanzien der eerft1 gem Provincie word in de publike Nieuws-Papieren geS f eKt' De toeftemming van H. Ed. Gr. Mog. tot het Plan van Alimentatie, in ónze voorigen gemeld, is ' " wel geweeft zo en in dier voegen, als gemelde Plan ' " is leggende , doch echter onder deze fpeciaale condi!'; tie, dat tegelyker tyd gerefolveeid werde het Corps Mariniers van 6000 Man, zo wel voor Vreedes als OorloEstyden te arTedeeren, en dus,conform het Plan !" van den Raad van Staaten, permanent te doen zyn; ' alleenlyk met dit onderfcheid, dat van het Plan moge worden geroyeerd de daarby geprojecteerde Afreöatie ' van de refpeftive Regimenten voor de particuliere Col' legienter Admiraliteit, aldaar gemeld; met auétonfctie aan denzelven Raad van Staaten, om het voorfz. L Corps op de volgende Staaten van Oorlog te brengen, en over deze, ofwel de drie equipeerende Provinciën in mindering van hunne ordinaire Quote voor de LandMilitie te repartieeren; en verder te confenteeren, dat " - A'a 2 dc

Sluiten