Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( O

en moesten deze, ongewroken, den vinnigften fmaad ten doel Haan, en dulden, dat zij van eenen hoop jongens en wijven met flecnen gcfmeten werden. Om de Nationale Garde in de wapenen te brengen, werdengeenegenoegzame pogingen gedaan, en eenige burgers, die, zich of in de wapenen bevindende, of bij een verzamelende, de ontzinde plunderaarstrach. teden te keer te gaan, en zelfs met mannenjnoed op hen aanvielen, bevonden zich in te '$;eringen getale, en zagen zich te weinig ondcrfteund, dan dat hunne ijver en welmeenendïieid eenig (goed gevolg konden hebben. De Municipale Officieren bleven inmiddels werkeloos, en, hoe 'er ook van verfcheidenkanten op het nemen van krachtdadige maatregelen werd aangedrongen , zij gaven of geheel geene bevelen; of zulke die onvoldoende waT ren: terwijl het Beftierings Collegie der gewapende burgermacht, zich te zeer afhangkelijk rekenende van de Municipaliteit, niet fcheen Over zich te durven nemen, om van zijne zijde genoegzame pogingen te doen, ter oproeping der Garde Bourgeoife, die grootendeels van heeten ijver, om het geweld tekeer te. gaan, bezield was, en razende, van dus alle gezag te zien met voeten treden. Zich derhalve niet geftuit ziende, en wanende, dat men oogluikende hun gedrag goedkeurde, althans,

dat

Sluiten