Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDER HEDEN DAAR TOE BETREKKELYK. f£

waarom oorzaak genoeg hadden gehadt, om dezelve Visfchery te ftaaken en te abandonneeren; doch hadden zy Supplianten alle deeze zwaarigheden (al hoewel met fmerte}, door eene goede couragie en hoop van beterfchap overkomen, zo om te maintineeren, de reputatie van den Lande, als Ook op een vast vertrouwen, dat Godt haaren arbeid e» kosten zoude zegenen, en tot een goed einde laaten komen, hadden ook zy Supplianten tot confervatie en dienst van dezelve Neering en Visfchery met groote kosten, gemaakt Forten, Huizen en Logiën, tót wooning en defenfie, om hunne posfesfie buiten dispuit te (lellen, en dezelve tegens alle uitheemfche Natiën en andere des te krachtiger te maaken, eenige fchepen expresfelyk en extraordinaris met groote kosten geëquipeerd, met volk en allerleye behoeften voorzien, die zy aan Spitsbergen, als ook aan *t Eiland Mauritius hadden laaten woohen en ©verwinteren, om voortaan aldaar geftadiglyk Domicilium te houden, en alzo door de voorfz. Neering en Visfchery des gemeenen Lands Middelen grootelyks werden verfterkt en gebenificeerd, en groote nuttigheden den Lande worden toegebragt, ook meenigte van Menfchen haire kost daar aan zyn winnende, zy Supplianten wel genegen zouden zyn, dezelfde Neering en Visfcherye te continueeren, de ontdekkingen en bezoekingen die zy hadden begonnen te doen van noch meer notabele onbekende Plaatzen en Landen te volvoeren, waar uit deeze Vereenigde Nederlanden groote profyten en voordeden met Gods zegen zouden liaan te verwagten. Maar alzo zonder ons OcTrooy of Continuatie van dien de voorfz. Neering en Visfcherye hier te Lande niet konde worden geeonferveerd of behouden, maar by vreemde Naden ondergeflagen, on-. getwyffeld in andere Landen zoude werden gediverteert, tot merkelyke fchade en nadeel der Vereenigde Nederlanden, en de goede Ingezetenen van dien, mitsgaders tot totale ruine van de GeocTroyeerde Compagnie: zo keerden zy Supplianten in alle ootmoedigheid tot ons, verzoekende onderdaniglyk, dat wy beliefden hen lieden te vergunnen en te confenteeren, na de exfpiratie van het tegenwoordig OcTrooy, nog Continuatie en Prolongatie van dien , voor den tyd van vier-en-twintig als dan naastkomende jaaren, om binnen de voorfz. Limiten en Plaatzen iri derzelver OcTrooy begreepen, als namelyk van Nova Zembla tot de Straat Davis toe, daar onder begreepen het Land van Spitsbergen, 't Beiren Eiland, 't Eiland Mauritius, en alle andere Landen en Eilanden ten Noorden binnen dezelve Limiten gelegen, of aireede gevonden of noch te vinden, alleen en met feclufie van alle andere, te mogen bevaaren en bevisfchen , met imerdicTie en op zulke poenen als in den

C * laat-

Sluiten